Lokallagsprogram for valgperioden 2023-2027

Rull videre ned for å lese programmet her uten å laste ned.

"

Vi kjemper for bærekraftige løsninger

Partiet Sentrum bygger sin politikk på vedtatte menneskerettigheter og FN sine bærekraftsmål. Vi er tverrpolitisk og blokkuavhengig, som betyr at vi er villig til å samarbeide der vi får gjennomslag for vår politikk. 

11 grunner til å stemme på Partiet Sentrum i Bærum

Partiet Sentrum Bærum vil i perioden 2023-2027 bl.a. jobbe spesielt for:

 1. Gjøre kollektivtilbudet i sone 2V gratis og bygge ut bussnettet der det i dag er for dårlig dekning, blant annet i Lommedalen.

 2. Styrke muligheten for at alle skal kunne delta i samfunnet og oppleve mening – inkludert bl.a. mennesker med funksjonsnedsettelse, mennesker uten oppholdstillatelse og mennesker med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet. Økt livskvalitet er samfunnsnyttig.

 3. Bevare dyrkbar mark i Bærum og jobbe for at vi kan bli mer selvforsynte.

 4. Redusere husleienivået på velferdsboliger for dem med lav husstandsinntekt.

 5. Arbeide for å bevare grøntarealer i Bærum i utbyggingen av nye boliger.

 6. Stille krav til miljøvennlig boligutbygging, med fokus på å redusere klimautslipp.

 7. Satse på prøveprosjekt med leksefri barneskole i Bærum.

 8. Jobbe for en mer fleksibel grunnskole med fokus på at alle barn skal få

  mestringsopplevelser i skolen, bl.a. mer praktisk pedagogikk.

 9. Sikre gode alternativer til digitale læringsformer i skolen, som tar hensyn til barn med

  bl.a. synsnedsettelser og konsentrasjonsvansker.

 10. Sikre at rusproblemer behandles som en helseutfordring, uten trussel om straff.

 11. Sikre helsefremmende og forebyggende kommunale tjenester, herunder bl.a.

  foreldrestøttende tiltak. Vi ønsker at alle i Bærum skal få tilbud om å delta på et foreldrekurs i løpet av barnets 5 første leveår.

Inkludering, mangfold og bærekraftsmål

Partiet Sentrum setter mennesker og bærekraft først. Vi bygger vår politikk på menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål. Vi ønsker en bærekraftig utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter og behov.

Vi er blokkuavhengige og livssynsåpne. Vi vil ha et rettferdig samfunn med plass til alle. Mennesker er en ressurs og mangfold en styrke.

På linje med klimaendringene, er voksende utenforskap vår tids største samfunns- og bærekraftsutfordring. Det gir fravær av håp og mangel på muligheter til å endre egen situasjon. Samfunnet mister verdifulle ressurser.

Partiet Sentrum vil stå opp mot all diskriminering. Kampen mot utenforskap, for like rettigheter og muligheter for alle, er vår sak nr. én.

Et inkluderende Bærum

Partiet Sentrum fremmer verdien av mangfold. Alle mennesker har behov for anerkjennelse, respekt og tilhørighet. Samfunnet må bygge på styrken av at vi er forskjellige, har ulike evner og egenskaper.

Fellesskapet må være et rom der alle kan være seg selv. Vi vil sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Å skape god livskvalitet for alle handler grunnleggende om menneskerettigheter og sosial rettferdighet.

Sosialt felleskap er en viktig ramme for læring og utvikling, enten man er liten eller stor. Å være utenfor samfunnet, uansett grunn, gir store omkostninger for den enkelte og for samfunnet generelt. Alle har rett til å delta i samfunnslivet ut ifra forutsetningene hver og en har. Kommunen må spille på lag med innbyggerne, og med andre aktører for å skape gode inkluderingsarenaer i Bærum. En vellykket inkludering er en viktig del av lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Alle innbyggerne er med å forme lokalsamfunnet de bor i.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • øke kunnskapsnivået om nasjonale minoriteter

 • at kommunen skal nedsette flerkulturelt råd på lik linje med eldreråd og råd for

  mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal involvere nasjonale minoriteter.

 • at kommunen utarbeider lokale LHBT+ (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) handlingsplaner med konkrete tiltak og midler som følger disse.

 • sikre at de som ikke kan benytte seg av digitale tjenester gis mulighet for fysiske møter for å få utført tjenester.

 • styrke nærdemokrati og medborgerskap, der private, ideelle og frivillige aktører får være en likeverdig del av løsningen i samskaping med det offentlige.

Et inkluderende arbeidsliv

Arbeidslivet har stort behov for arbeidskraft og arbeidsledigheten er lav. Samtidig står over 660 000 mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Bærum kommune har mye å tjene på å investere mer i at flere mennesker som er en del av arbeidskraftreserven får bli en del av arbeidslivet. Partiet Sentrum mener at utdanningssystemet må baseres på en likeverdighet mellom det yrkesfaglige og det akademiske utdanningsløpet. Det vil bidra til større mestringsfølelse hos flere og større grad av gjennomføring, og være et positivt bidrag med tanke på unge som sliter med psykiske helseplager. Det er en spesiell utfordring at grunnskolen prioriterer å forberede elevene mest for det studiespesialiserende løpet.

En strategi som fremmer livslang læring er avhengig av at utdanningssystemet har gode ordninger og systemer for dette, og at det samtidig er god forståelse og verdsetting av læringen som skjer utenfor den formelle utdanningen.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • sikre at arbeidsgivere får informasjon om støtteordninger i NAV.

 • sikre gode rammer i budsjettene for BPA og funksjonsassistanse

 • bidra til samskaping mellom NAV, kommune og arbeidsliv med sikte på å tilby kvalifiserende tiltak som treffer kommunens kompetansebehov i arbeidslivet

 • samarbeide med private, ideelle og frivillige aktører som bidrar i arbeidsinkludering

 • samarbeide på tvers av sektorer for å effektivisere rehabiliteringsprosesser i etterkant av institusjonsopphold.

 • legge til rette for at flere eldre (som mottar pensjon) kan jobbe

 • ha en småjobbsentral for unge

 • ha en småjobbsentral for mennesker som sliter med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet

 • arbeide for at kommunen bidrar mer som arbeidsgiver i arbeidsinkluderingen (Oslo kommune foregangskommune)

 • sikre tilbud om kurs i bedriftsetablering

 • legge til rette for samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv

 • sikre tilgang til nok lærlingeplasser

 • stimulere til et mangfold i skole- og opplæringstilbudet, særlig med tanke på praktisk kunnskap og ferdigheter, slik at flere unge fullfører skoleløpet

Kampen mot rasisme

Rasisme skaper avmaktsfølelse og kan gi negative helseeffekter og hemme skoleprestasjoner, videre utdanning og arbeidsmuligheter. Lokalmiljø, sivilsamfunn og arbeidsliv må arbeide med å fjerne all trakassering. Eksempelvis medfører diskriminering i ansettelsesprosesser at kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn har vanskeligere for å komme seg inn i arbeidslivet. Det utfordrer grunnleggende likhetsidealer i det norske samfunnet og må tas alvorlig.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • bryte ned barrierer som gjør at ikke alle har like god tilgang til mulighetene i samfunnet.

 • at lokale politikere skal ha mot til å påpeke rasisme der det skjer, og bruke sin makt og innflytelse til å motarbeide den.

 • en handlingsplan mot rasisme i Bærum på tvers av utdanning, arbeidsliv og sivilsamfunn.

 • Flyktninger skal få ta i bruk sine ressurser og kjenne seg trygge

Partiet Sentrum vil legge til rette for en ansvarlig og anstendig flyktningpolitikk. Flyktninger kommer fra utrygghet, og skal føle seg trygge i norske lokalsamfunn.

Felles språk er den viktigste forutsetningen for menneskelig kontakt, vennskap, kulturforståelse, skolegang og arbeidsliv. For likeverdig deltakelse i arbeidslivet er det avgjørende med norskopplæring på arbeidsplasser, voksenopplæring samt muligheter for videregående skole og høyere utdanning.

Likeverdig deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter skaper felles forståelse av samfunnets verdier og er inkluderende.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • sikre god fag- og yrkesopplæring for minoritetsspråklige voksne, etter inspirasjon fra Gloppenmodellen

 • jobbe for at papirløse skal få rett til å kunne jobbe, gå på skole og få nødvendig helsehjelp mens de er i Norge.

 • tilby andre bomuligheter til asylsøkere som har bodd på asylmottak og ventet på svar på søknaden sin i over 2 år

 • gi kulturtilpassede introduksjonsmoduler og foreldreveiledning på morsmål.

 • tilby arbeidskvalifiserende kurs med kort vei til arbeidsmarkedet.

 • opprette mentorordning med veiledning i hverdagslivet, gjerne i samarbeid med lokale organisasjoner.

 • sikre egnede boforhold som fremmer integrering.

 • sikre god helsehjelp uavhengig av oppholdsstatus. 

 • øke den flerkulturelle kompetansen innen helsevesen, skole og blant sosialfaglige.

Fattigdom og økonomisk ulikhet

Et økende antall barn vokser opp i vedvarende lavinntekt i Norge. Fattigdom begrenser valgmuligheter og innflytelse på livssituasjon og samfunnsdeltakelse.

Lave inntektsmuligheter øker belastningen på familieliv, relasjoner og helsesituasjon. Dårlige og dyre utleieboliger, økt prisvekst og høye strømpriser forsterker vanskelighetene og medfører flere “nyfattige.”

Manglende tilknytning til arbeidslivet er hovedårsaken til fattigdom. Å sørge for at flest mulig er i arbeid og har en anstendig inntekt er det viktigste virkemiddelet for å få mennesker ut av lavinntekt.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • jobbe for å redusere antall husholdninger med vedvarende lavinntekt, forebygge og bekjempe barnefattigdom

 • øke barnetrygden til de med lavest inntekt.

 • redusere foreldrebetaling og tilby gratis kjernetid i barnehage og gratis SFO for barn av foreldre med lav inntekt.

 • holde verdier i egen bolig utenfor beregning av sosialhjelp.

 • at de som trenger det skal gis bistand til ferie og fritidsaktiviteter.

 • redusere husleienivået på velferdsboliger for dem med lav husstandsinntekt.

 • bedre de økonomiske støtteordningene for enslige foreldre.

Et funksjonsfremmende samfunn

Partiet Sentrum arbeider for et funksjonsfremmende og universelt samfunn. Alle mennesker skal få bidra med sine ressurser. Vi vil ha et arbeidsliv hvor alle kan delta i et mangfoldig fellesskap.

Vi vil gjøre hverdagen enklere for familier som har barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD, er ikke vedtatt i Norge. Partiet Sentrum vil kjempe for å få CRPD inn i menneskerettighetsloven. Frem til det er gjort nasjonalt, vil vi håndheve disse rettighetene i de kommunene vi får innflytelse. Vi vil at alle skal ha likeverdige muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse. Retten til å bestemme over eget liv skal styrkes.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • at flere med funksjonsnedsettelse skal gis mulighet for et meningsfullt arbeid, arbeidsrettede aktiviteter og dagtilbud.

 • kommunen utarbeider konkrete planer for universell utforming av alle kommunale bygg og årlig følger opp dette i budsjettbehandlingen.

 • at barnehager og skoler settes i stand til å sikre at elever med funksjonsnedsettelse får oppfylt sin lovfestede rett til inkluderende undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervisning.

 • sørge for at brukerstyrt personlig assistent (BPA) blir et reelt likestillingsverktøy for alle som har et assistansebehov, i både barnehage/skole, i jobb, i hjemmet og under fritidsaktivitet.

 • ha ledsagerbevis uten aldersgrense, gyldig i både offentlig og privat sammenheng

 • sikre rettigheter til alle med nedsatt funksjonsevne gjennom å gjøre CRPD til lokal praksis i kommunen.

 • at pårørende og omsorgspersoner som yter særlig tyngende omsorgs- og pleieoppgaver, som ellers måtte ha vært utført av kommunen, har rett til omsorgsstønad.

Klima, miljø og næring

Partiet Sentrum støtter opp om hovedprinsippene for dagens klimapolitikk, men ønsker en forsterket innsats og at tydeligere mål skal vedtas sammen med virkemidler som kan hjelpe oss å nå dem.

Kommunens planer må være helhetlige og realistiske med strategiske styringsmål. De faktiske rammebetingelsene danner grunnlaget for valg og prioriteringer som må tas for å levere bærekraftige tjenester. Partiet Sentrum skal på alle områder der kommunen har ansvar ha en offensiv klima- og miljøpolitikk og en nyskapende, grønn energipolitikk.

Bærum kommune skal være en foregangskommune for å nå bærekraftsmålene.

Landbrukspolitikken må bidra til lavere klimautslipp, fremme ivaretakelsen av natur- og kulturverdier, inkludert biologisk mangfold, styrke selvforsyningsevnen og bidra til verdiskapning og arbeidsplasser. I Bærum er det videre spesielt viktig at vi har gode tiltak for å redde Oslofjorden.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • at bærekraftsmålene skal danne rammen for kommuneplanen. Spesielt miljødimensjonen av bærekraftbegrepet skal bidra til færre dispensasjoner i arealforvaltning og større vern av naturområder.
 • at kommunen optimaliserer utnyttelsen av eksisterende bygg og at det alltid skal vurdere gjenbruk/rehabilitering av bygg før det fattes nye, store investeringsbeslutninger.
 • ved kommunale nybygg og renoveringer skal energiøkonomisering og fornybar energiproduksjon være sentralt.
 • intensivere arbeidet for å oppnå klimanøytralitet, deriblant øke fokus og handling på naturrestaurering.
 • bevare dyrkbar mark i Bærum og jobbe for at vi kan bli mer selvforsynte
 • universell tilgjengelighet skal hensyntas i all arealplanlegging
 • bidra til rene vannveier, slik at ikke havet blir endepunkt for forurensning
 • etablere lokale grøntkursarenaer i samarbeid med gartnere hvor beboere kan lære enkel dyrking, kompostering, og foredling av frukt og grønt
 • innføre dyrking og skolehager i større grad på alle barne- og ungdomsskoler, med grøntfaglig veiledning og oppfølging, slik at skolehagene ikke havarerer

Grønn næringspolitikk

Næringspolitikken skal stimulere til økt verdiskapning, flere arbeidsplasser og et godt handels- og servicetilbud til kommunens innbyggere og tilreisende. Det må satses på nyskapende, grønn næringspolitikk for å oppnå målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030, og samtidig skape konkurransekraft for næringslivet.

Fram mot 2030 skal Bærum kommune redusere klima- og miljøfotavtrykket vesentlig fra innkjøp og bruk av varer og tjenester. Kommunen har, som en betydelig innkjøper, mulighet til å legge føringer for sirkulære og miljøvennlige løsninger. Tydelige målsettinger om klimaavtrykk og utslippsnivå vil gi gode insentiv for leverandører og tilbydere

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • gjøre det enklere for mindre, lokale bedrifter å kunne konkurrere om leveranser til kommunen

 • kommunen jobber aktivt med næringsutviklingsarbeid som del av lokalsamfunnsutviklingen.

 • at kommunen bruker sin innkjøpsmakt til å styrke et bærekraftig næringsliv.

 • at kommunen vedtar en grønn vekst- og utviklingsstrategi.

 • at kommunen skal benytte reguleringsplaner og andre tiltak for å stimulere private utbyggere til energieffektivisering og å etablere nye fornybare energikilder.

 • bruke offentlige innkjøp til å fremme bruk av nullutslippsteknologi innen transport, bygg og anlegg.

 • at bærekraft og innovasjon skal vektlegges for kommunale innkjøp og i tjenesteanbud.

 • at en aktiv næringspolitikk skal sikre at nye arbeidsplasser blir skapt innenfor grønn sektor der fremtidens arbeidsplasser ligger.

 • at kommunale bygg- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2027, i tråd med transporthierarkiet, så langt teknologien tillater. Det skal velges klima- og miljøvennlige energiløsninger og materialer og fornybar energiproduksjon skal inkluderes.

 • sikre at kommunens penger ikke er investert i atomvåpen eller miljø-ødeleggende selskaper.

Sirkulærøkonomi

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. For å nå målene om lavutslippsøkonomi og et bærekraftig forbruks- og produksjonsmønster må ressurser brukes effektivt for å gi samfunnet høyest mulig verdi og gi lengst mulig nytte. Dette kan oppnås gjennom design for forlenget levetid, økt gjenbruk, reparasjon, oppgradering og materialgjenvinning.

Utvikling mot en sirkulær økonomi vil gi grunnlag for økt konkurransekraft i etablerte virksomheter samtidig som det skapes nye lokale næringsvirksomheter og arbeidsplasser.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • at kommunen skal ha en handlingsplan for sirkulær økonomi og gjenbruk.
 • at kommunen stimulerer til utlånsordninger (BUA) og tilbyr møteplasser for lokalt samarbeid som bygger opp under sirkulærøkonomi og utvikling av klimavennlig og bærekraftig næringsliv.

 • gjennomføre kunnskapsløft rettet mot ansatte, skoler og barnehager om hvordan få til økt kildesortering, gjenbruk og reparasjon.

 • at kommunens innkjøpsregler gir rom for å anskaffe brukte møbler og utstyr samt gir mulighet for nyetablerte gründerbedrifter med særlige innovative løsninger å delta i anbud og tjenesteleveranser.

bidra til systematisk arbeid for å redusere matsvinn og øke interessen for lokal mat.

Samferdsel

Partiet Sentrum vil øke satsingen på utvikling av gang- og sykkelveier, universell utforming av kollektivtransport og muligheter for å komme seg rundt i kommunen med el-bil. Vi vil arbeide for at prisene på kollektivreiser skal holdes på et nivå som gir alle muligheten til å reise kollektivt.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • gjøre kollektivtilbudet i sone 2V gratis

 • bygge ut bussnettet der det i dag er for dårlig dekning, blant annet i Lommedalen

 • prioritere bærekraftig, trafikksikker og menneskevennlig by- og tettstedsutvikling.

 • bruke offentlige innkjøp til å fremme bruk av nullutslippsteknologi innen transport.

Oppvekst og utdanning

Det viktigste vi gjør som lokalsamfunn er å sørge for at alle barn og unge har et trygt og godt oppvekstmiljø med lik rett til god omsorg, helsetjenester, gode og trygge boforhold, deltakelse i lek, fritidsaktiviteter og en inkluderende og god utdanning.

Barsel og småbarn

Alle familieformer skal oppleve valgmulighet for organisering av familielivet gjennom fleksible permisjonsordninger, løpende barnehageopptak med plassgaranti og utvidede åpningstider.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • ha fleksible permisjonsordninger for småbarnsfamilier, uten at det gir familiene store økonomiske tap.
 • Bærum ønsker å satse på å utvide mors permisjon rett etter fødsel, slik at barseltiden blir lengre.
 • innføre løpende barnehageopptak med plassgaranti.
 • at alle barn i barnehage og på barneskole skal få et næringsrikt varmt måltid hver dag

God omsorg

Omsorg for og oppdragelse av barn og unge er foreldrenes ansvar. Tidlig innsats gjennom foreldrestøttende tiltak er viktig for å redusere risikoen for samlivsbrudd. I enkelte tilfeller der barna ikke gis god nok omsorg skal barneverntjenesten gi tiltak og sikre barnas omsorgssituasjon.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • sikre helsefremmende og forebyggende kommunale tjenester, herunder foreldrestøttende tiltak. Vi ønsker at alle i Trondheim skal få tilbud om å delta på et foreldrekurs i løpet av barnets 5 første leveår.

 • sikre at utsatte barn og familier får koordinerte og helhetlige tjenester.

Skole og utdanning

Skolen er en viktig hverdagsarena utenfor hjemmet og skal sikre mulighet for utvikling, mestring, læring og trivsel. Mestring og trivsel er også nødvendig for at skolen skal være en god læringsarena.

Alle barn og unge har lik rett til å utvikle seg og lik rett til utdanning. Vi vil sikre en inkluderende og rettferdig utdanning som fremmer muligheter for livslang læring for alle.

Vi jobber for at grupper som i dag har stort frafall i skolen, eller havner utenfor arbeidslivet etter utdanning, best mulig kan mestre eget liv og være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Lærerne må ha rammer som gjør det mulig å ivareta elevenes behov, samtidig som flere yrkesgrupper må inn i skolen for å ivareta sårbare barn og unge.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • bruke sitt handlingsrom for å bidra til at lærerne får en anstendig lønn og likeverdige arbeidsbetingelser.

 • få inn flere sosialfaglige i skolen, med en standard på minst en sosialfaglig per 50 barn.

 • ansette flere ulike yrkesgrupper i skolen

 • legge til rette for mer lek i barneskolen, særlig for 1.-4. trinn.

 • utrede og teste ut en mer fleksibel grunnskole med økt mulighet for praktisk læring, kreative fag og lek.

 • ha større fleksibilitet for utsatt skolestart

 • styrke fagskolene og øke kunnskapen om tilbudet i rådgivningstjenestene.

 • innføre pilotprosjekt på leksefri barneskole i Bærum

 • arbeide for å tilby alternative arenaer for mestring, for elever som har behov for det.

 • individuelle opplæringsplaner skal gjenspeile elevens reelle behov, uavhengig av tilgjengelige ressurser.

 • innarbeide i skolens praksis at den leter etter og utnytter mulighetene som finnes i fagmiljøene rundt og utenfor skolen, også utenfor egen kommune og eget fylke. Spesielt viktig blir det å ha oppmerksomhet på sårbare barn og deres behov for kompetanse fra flere instanser.

 • sikre barnets stemme og foreldrenes medvirkning.

 • etablere et lag rundt eleven med tverrfaglig og tverretatlig kompetanse

 • innrette spesialundervisningen og PPT slik at den starter opp raskest mulig

 • formalisere, styrke og gi myndighet til koordinatoren for sårbare barn og ungdom som har behov for tjenester og bistand fra flere instanser

 • sikre likebehandling av ideelle og private barnehager og ideelle barnevernsinstitusjoner

 • styrke tilgangen til lærlingeplasser

 • styrke yrkesfagene og yrkesfaglig retning både i ungdomsskole og videregående skole og redusere geografiske og andre barrierer for å velge yrkesfag

 • at så lenge det gis lekser i skolen, skal det finnes tilbud om leksehjelp av god kvalitet, både for barne- og ungdomsskolen og videregående opplæring

 • innføre tegnspråk som valgfag på ungdomsskolen

Bolig - rom for alle

Sosial bærekraft i boligpolitikken handler om å ta boligsosiale hensyn i kommunal planlegging. Ved å sikre nye etableringsmodeller og leieboliger i boligprosjekter, i et samspill mellom oppdragsgiver og utbygger.

Stadig flere har ikke mulighet til å bli eier av den boligen de trenger, til tross for at de er i full jobb med vanlig inntekt. Høye boligpriser sammen med kravet til egenkapital på 15% gjør det svært vanskelig for unge å kjøpe sin første bolig. Partiet Sentrum Bærum ønsker at Bærum som være en kommune som er tilgjengelig for en stor variasjon innbyggere, og at det skal være mulig for innflyttere å etablere seg her.

At vi blir flere eldre de kommende årene krever god planlegging og dimensjonering av et variert boligtilbud for seniorer og eldre. Innovasjon og utvikling må skje i samskaping på tvers av alle sektorer.

Boligsosialt arbeid omfatter alt kommunene gjør for å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg bosituasjon, som bistand til å skaffe en egnet bolig, hjelp til å mestre sin boligsituasjon og til å bli integrert i samfunnet. Det boligsosiale arbeidet er for svakt lovforankret, det er derfor en fare for at arbeidet nedprioriteres opp mot andre lovpålagte oppgaver. Dårlige boforhold kan særlig for barn være starten på en marginaliseringsprosess.

Gode boliger og gode boområder forebygger kriminalitet og frafall i utdanning. Å satse på en sosial boligpolitikk vil lønne seg.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • gjøre det lettere for førstegangskjøpere å etablere seg i Bærum, bl.a. gjennom å gå fra å leie til å eie via kommunen.
 • etablere boligkomplekser med fellesområder og mindre kostbare enkeltenheter, som i tillegg kan skape gode sosiale arenaer.
 • sørge for at kommunen følger opp varsel om useriøse boligutleiere, slik at standard på leieboliger følger sikkerhetskrav.
 • innføre en 3. boligsektor i Bærum.
 • at Bærum kommune tar aktivt i bruk Husbanken som en boligsosial støttespiller.
 • arbeide for egnet bolig for vanskeligstilte med vekt på selvbestemmelse, involvering, minstestandard og kvalitet av bolig
 • styrke medvirkningsprosesser i det boligsosiale arbeidet i kommunene
 • videreutvikle private utleieboliger med rett til kommunal tilvising eller tildeling slik at flere kan sikres en stabil og trygg boform gjennom langsiktige avtaler. Det vil gi kommunene tilgang til flere kommunalt disponerte utleieboliger

 • stimulere til nye, sosiale boformer for eldre

 • sette kommunene i stand til å investere i kommunale boliger forbeholdt barnefamilier, med kort vei til skole, barnehage, helsestasjon og kollektivtilbud

 • sikre at sosiale møteplasser blir en del av planene, for eksempel nabolagshus

Helse og omsorg

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold. Partiet Sentrum er opptatt av å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Et styrket offentlig helsevesen

I møte med helsetjenesten må hver og en bli sett, hørt og forstått som hele mennesker. En forsterkning av det kommunale helsetilbudet vil redusere bruken av en kostnadskrevende spesialisthelsetjeneste og sørge for at flere makter å stå i jobb. Vi vil ha en likeverdig offentlig helsetjeneste og bremse utviklingen av sosiale forskjeller i helse. Dette innebærer også å styrke arbeidsvilkårene til de som jobber i det offentlige helsevesenet, slik at det blir en attraktiv arbeidsplass.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • styrke det offentlige helsevesenet, herunder det psykiske helsetilbudet.
 • styrke habilitering- og rehabiliteringsfeltet.
 • styrke samarbeidet mellom kommunale tilbud, spesialisthelsetjenestene og fylkeskommunale tilbud for å gi et fullverdig og godt tilbud lokalt.
 • jobbe for at tannhelse skal bli likestilt økonomisk med de andre helsetjenestene.
 • jobbe for en bedre digital flyt mellom de kommunale tjenestene og publikum, og for klare tidsfrister for behandlingstid på for eksempel søknad om sykehjemsplass.
 • bygge opp grønne helsetilbud, rehabiliteringssentere som aktivt bruker naturbaserte tiltak i helsefremmende tiltak.
 • gjennom medbestemmelse fra de ansatte i de kommunale helsetilbudene, satse på bedre arbeidsvilkår, slik at de kommunale helsetjenestene blir en attraktiv arbeidsplass.

Rus

Mennesker som strever med rus har rett på helsehjelp og bli behandlet som likeverdige med andre med helseutfordringer. Partiet Sentrum Bærum ønsker å stå i front for en human og likeverdig ruspolitikk som ivaretar menneskerettighetene, og tilbyr helsehjelp uten trussel om straff.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • innføre en lokal rusreform som avkriminaliserer egen rusbruk for alle, og skal gi alle et tilbud om samtale og mulighet for helsehjelp ved rusbruk.

 • fortsette med og styrke det oppsøkende arbeidet i kommunen og politiet, for å tidlig fange opp mennesker med behov for støtte og hjelp rundt sitt rusbruk, basert på frivillighet, respekt og helse.

 • innføre rusmiddelanalysetjenesten i Bærum.

 • styrke det offentlige helsetilbudet for rusbrukere og TSB, og sikre at tilbudet er raskt tilgjengelig når personen er klar for det.

 • sikre lokale tilbud for pårørende innen rusfeltet, der pårørende kan få støtte og komme i kontakt med hjelpetilbud.

Fastlegeordningen

Fastlegene har høy arbeidsbelastning, særlig knyttet til legevakt og pasientantall. Fastlegeordningen er selve ryggraden i helsetjenesten. Den har en portvaktfunksjon, ved å sortere ut pasienter og problemstillinger som trenger utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil styrke fastlegeordningen for å gi fastlegene mer tid til hver pasient og til å holde seg faglig oppdatert.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • bedre rammevilkårene til fastlegene.

 • bidra til å gjøre fastlegespesialiseringen mer tilgjengelig.

 • at legevakten er integrert i fastlegejobben med kompensasjon for vaktberedskap.

 • legge til rette for at ingen fastleger skal ha ansvar for mer enn 900 pasienter på sin liste.

 • opprette prøveordninger der noen fastlegekontorer blir helsehus med tilgang på fast psykolog og fysioterapeut i tillegg.

Barn og unges helse

Helsestasjon, barnehage og skole er nøkkelfunksjoner for fange opp utsatte barn og iversette tiltak for å sikre god fysisk og psykisk helse. Disse tjenestene malltid sikres gode rammebetingelser.

Forebygging rettet mot barn og unge handler først og fremst om å legge til rette for et godt oppvekstmiljø for alle. Dette handler om informasjons- og holdningsarbeid, samt konkret arbeid for å skape gode, trygge lokalsamfunn.

Rus- og psykiske helseplager blant ungdom er folkehelseutfordringer. Lett tilgjengelige og fleksible tjenester er en forutsetning for å nå inn med rett hjelp.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • styrke det psykiske helsetilbudet i den kommunale 1. linjen for ungdom mellom 13-18 år.

 • sikre at kommunen kan tilby pne og gratis fritidstilbud med særskilt fokus pde som str utenfor annen organisert fritidsaktivitet.

 • ha en økonomisk forpliktende opptrappingsplan innen psykisk helse for barn, ungdom og studenter. Med fokus på både individ og samfunn, og tiltak som er helsefremmende, sykdomsforebyggende og behandlende

 • bekjempe mobbing ved å satse mer på kompetanseheving av skolens personale, øke støtten til organisasjoner som arbeider mot mobbing, etablere beredskapsteam mot mobbing i alle kommuner, samt satse mer på sosialpedagogisk rådgivning og miljøarbeidere på skoler med store læringsmiljø utfordringer

 • øke kompetansen på blant annet spiseforstyrrelser og bekymringsfullt skolefravær i den kommunale helsetjenesten og sikre et godt, tverrfaglig tilbud.

 • styrke kommunens lavterskeltilbud til ungdom og unge voksne.

 • sikre en helhetlig oppfølging av ungdom med rus- og psykiske helseutfordringer.

 • sikre tilstrekkelige ressurser, riktig kompetanse og rutiner for samarbeid mellom barnevernet og helsesektoren

 • utvikle gode samarbeidsløsninger som muliggjør dialog mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten

 • styrke samskapingsrelasjonen på tvers av alle sektorer som bidrar i forebyggende arbeid og tidlig innsats overfor barn og unge

Et aldersvennlig Bærum

En aldersvennlig politikk legger til rette for at eldre kan leve gode liv, mestre hverdagen og få bidra så lenge det er et ønske.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • fremme en aldersvennlig politikk der eldres egne ressurser i større grad tas i bruk.

 • at eldre skal føle seg trygge og ha muligheter for meningsfull aktivitet og sosiale relasjoner.

 • at eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester i kommunene, skal ha de riktige tjenestene i tilstrekkelig omfang og til rett tid.

 • redusere bruk av ufrivillig deltid i eldreomsorgen og bedre arbeidsforholdene til ansatte i eldreomsorgen.

 • styrke samarbeidet med frivillig og ideell sektor i omsorgstjenesten

Kultur, frivillighet og idrett

Frivilligheten har lange tradisjoner og står sterkt i Norge. De ideelle og frivillige organisasjonene fyller viktige funksjoner og bidrar til utvikling av demokratiet.

Frivilligheten har en egenverdi. Det å være frivillig gir sterkere fellesskap og er en viktig lærings- og inkluderingsarena som gir rom for mangfold og tilhørighet.

Det er viktig å fortsette arbeidet med å redusere sosiale, kulturelle og økonomiske barrierer for å delta i idretts-, kultur- og annen frivillig aktivitet i Bærum kommune.

Gode rammebetingelser

Vi ønsker forutsigbare rammebetingelser og minst mulig byråkrati rundt frivillige arbeidet slik at organisasjonene skal bruke tiden på verdifulle aktiviteter.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • ha forutsigbare samarbeidsavtaler mellom kommunen og ideelle aktører.

 • ha målrettede sosiale tiltak rettet mot internasjonale personer og familier som kommer til Bærum for å arbeide, i samarbeid med ideelle og frivillige aktører.

 • legge til rette for at det finnes koordinatorer i kommunen som bistår frivillig sektor

 • at ideelle aktører inviteres til dialog for å møte kommunens samfunnsutfordringer, lage egne strategier med målsetting om ideell vekst.

 • at idrettslag, kommune og skole må sammen jobbe for at barn og unge med funksjonsnedsettelser får et godt tilbud hvor de kan utfolde seg sportslig.

Trygge, åpne møteplasser

Alle barn og unge bør ha tilgang til møteplasser for utøvelse av hobbyer og fritidsinteresser på egne premisser sammen med jevnaldrende og likesinnede. Møteplasser for nerdekultur er en stor ressurs for å skape vennskap, og bør støttes opp om på lik linje med idrett og andre fritidsinteresser.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • etablere gode møteplasser i samarbeid med ideell sektor for ulike aldersgrupper – unge, eldre og ensomme voksne.

 • styrke satsingen på åpne møteplasser, med fokus på aktivitet og mestring, for og av barn og ungdom med tilstedeværelse av trygge voksne.

 • at skoler, biblioteker, samfunns- og kulturhus, idrettsanlegg og friluftsområder skal være rimelige og tilgjengelige for frivilligheten.

 • at utleie skjer på like premisser, der all ungdomskultur bli ivaretatt, uavhengig av interesseområde.

 • at fritidsklubber, biblioteker og lignende offentlige tilbud tilpasses interesse for dataspill og annen nerdekultur, både med kompetanse og riktig utstyr.

 • etablere borgersamlinger for debatt og dialog

Livssynspolitikk

Partiet Sentrum er et livssynsåpent parti. Vi har ingen tilknytning til noen bestemt religion eller livssyn. Religiøs tilknytning er en menneskerett, og i et mangfoldig Norge mener vi det skal være fellesskapets rolle å sørge for at livssyn får sin naturlige plass. Også i det offentlige rom. Eneste forutsetning må være at det ikke går på bekostning av andre menneskerettigheter. God livssynspolitikk er viktig fordi livssyn skaper tilhørighet og identitet.

Partiet Sentrum Bærum vil:

 • sikre tilgjengelige møteplasser for ulike livssyn.

 • sikre at også trossamfunn får tilgang til offentlige rom der det trengs, og tas med i planleggingen av nye befolkningssentra.

 • bidra til nødvendig vedlikehold av livssynsrelaterte kulturminner og viktige bygninger.